تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

آگهی مزایده اراضی 350 هکتاری بندرعباس

شرکت بازآفرینی شهری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط وصلاحیت (به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاریمناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و گشایش پاکات […]

آگهی مزایده هرمزگان شماره 2/الف م/97

1شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعداد169 قطعه زمین ازاراضی 350 هکتاری واقع در شمال شهر بندرعباس با کاربری مسکونی را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب […]