تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

آگهی فراخوان عمومی شرکت در مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی همزمان(روش فشرده)

شرکت بازآفرینی شهری ایران درنظر دارد پروژه زیر را در قالب مشارکت از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی استفاده می نمایند و یا سازنده گان […]

مزایده فروش ابنیه تاریخی همدان و بوشهر

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد 4 باب خانه تاریخی واقع در شهر های همدان و بوشهر متعلق به خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده الکترونیکی ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۷  به صورت الکترونیکی به […]

آگهی مزایده بوشهر شماره 07/الف م/97

اداره کل راه وشهر سازی استان بوشهر به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از زمین های با کاربری کارگاهی متعلق به خود در شهر بوشهر را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند […]