تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

آگهی فراخوان عمومی شرکت در مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی همزمان(روش فشرده)

شرکت بازآفرینی شهری ایران درنظر دارد پروژه زیر را در قالب مشارکت از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی استفاده می نمایند و یا سازنده گان […]