تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
جستجوی سریع

آگهی مزایده واحدهای تجاری و مسکونی در شهر تهران

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی متعلق به خود را در شهر تهران به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی  و به صورت یکجا و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره  مزایده الکترونیکی  ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱8 به صورت […]

آگهی مزایده اراضی در استان های تهران ، سیستان وبلوچستان، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد اراضی و املاک متعلق به خود را در استان های تهران ، سیستان وبلوچستان، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره های مزایده الکترونیکی  […]