مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی، املاک و مستحدثات

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی، املاک و مستحدثات خود را در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، فارس و گلستان از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی توانمند و دارای سابقه موثر در عرصه کارگزاری فروش املاک و مستغلات واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‏گردد در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 16/05/1397 تا روز دوشنبه مورخ 22/05/1397 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و فرمهای ارزیابی کیفی اقدام نمایند و زمان تحویل پیشنهادها در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 23/05/1397 لغایت روز پنج شنبه مورخ 01/06/1397 می‌باشد. جلسه گشایش پاکات “الف” و “ب” در روز یکشنبه مورخ 04/06/1397 ساعت 11 صبح در شرکت بازآفرینی شهری ایران، به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، طبقه چهارم برگزار می‌گردد. پاکات “ج” آن دسته از پیشنهاددهندگان که حائز حداقل امتیاز فنی لازم (60 امتیاز) شده‏اند، همان روز، ساعت 14 در شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی فوق الذکر به شرحی که در اسناد مناقصه قید شده است بازگشایی می‌شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر استان به شرح جدول ذیل می‌باشد، که لازم است به صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید به حساب 970100004001037204000700IR به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(شرکت بازآفرینی شهری ایران) به شناسه ملی 14000180006 و کدپستی 193954339 یا واریز نقدی به حساب شماره 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران)، قابل واریز در کلیه بانک‌های ملی شعبه مرکزی ارائه گردد.
متقاضیان می‌توانند اسناد مربوطه را از پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.irو یا با مراجعه به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا ادارات کل راه و شهرسازی مطابق جدول ذیل دريافت و مطابق شرايط و ملاحظات زير نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام نمايند.
1- بررسی شرايط و سوابق متقاضیان براساس ضوابط فنی مورد نظر شركت (مطابق اسناد ارزیابی کیفی) انجام می‌پذيرد.
2- چنانچه متقاضیان، برای بیش از یک استان تمایل به شرکت در مناقصه خدمات کارگزاری را داشته باشند می‏بایست الزاما برای هر استان به تفکیک، اسناد مناقصه مجزا تهیه نمایند و اسناد و پاکات تکمیل شده برای هر استان را جداگانه تحویل دهند.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد واسناد توسط صاحبان امضا مجاز مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- شركت در رد يا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 87572381-021 و 87572398-021 تماس حاصل فرمایید.