مزایده عمومی در استان های تهران، فارس، همدان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد اراضی و املاک متعلق به خود را در استان های تهران، فارس، همدان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی  به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره های مزایده الکترونیکی  ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۳ الی ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱۱به صورت الکترونیکی به صورت با شرایط پرداخت به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” به فروش برساند .
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1399/08/19 ساعت 15:00  تا تاریخ 1399/08/24 ساعت 16
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/08/25 ساعت 10:00  تا تاریخ 1399/09/08 ساعت 14:30
زمان بازگشایی: تاریخ 1399/09/10 ساعت 10:00             (استان تهران و سیستان و بلوچستان)
زمان بازگشایی: تاریخ 1399/09/11 ساعت 10:00             (استان فارس و همدان)
زمان بازگشایی: تاریخ 1399/09/12 ساعت 10:00             (استان آذربایجان شرقی با شماره مزایده الکترونیکی 2099001039000011)
زمان بازگشایی: تاریخ 1399/09/15 ساعت 10:00             (استان آذربایجان شرقی با شماره مزایده الکترونیکی 2099001039000004)
زمان اعلام برنده: تاریخ 1399/09/17 ساعت 10:00      
برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران  ویا شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و با شماره تلفن 02187572451- 02187572232-04133691052- 04133691053 – 04135238357 – 08138223001 (داخلی 289)- 09159915847 تماس حاصل نمایند. برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا 970100004001037204000700IR  نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی 1994763812 و شناسه ملی  14008308115 یا واریز وجه نقد به شماره شبا 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است. تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران فقط برای شرکت برای ردیف های استان آذربایجان شرقی قابل پذیرش می باشد.مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده و یا تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/25 لغایت ساعت 14:30 روز  شنبه مورخ 1399/09/08 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان فارس به نشانی: شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و یا اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان آذربایجان شرقی به آدرس تبریز، سربالایی ولیعصر، اداره کل و یا اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نشانی همدان، خیابان سعیدیه، اداره کل و اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به آدرس میدان شهدا، اداره کل تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده و یا تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران بایست از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/25 لغایت ساعت 14:30 روز  شنبه مورخ 1399/09/08 در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری گردد.پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.   ملاک انتخاب برنده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.   مزایده‌گران در صورت برنده شدن در مزایده واحدهای تجاری و یا ارائه مدارکی در خصوص مالک بودن واحد تجاری در مجتمع ، پیشنهاد آنها در خصوص انیاری های جداگانه آن پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.پارکینگ بلوک 2D صرفا قابل واگذاری به دارندگان واحدهای تجاری در همان بلوک می باشد.(آذربایجان شرقی-میدان شهید بهشتی)انباری های بلوک 2F صرفا قابل واگذااری به دارندگان یا خریداران واحدهای تجاری در بلوک 2F و 1F و انباری های بلوک  4A ، 5A و 6A پروژه های مسجد کبود صرفا قابل واگذاری به دارندگان یا خریداران واحدهای تجاری در بلوک 4A ، 5A می باشد(آذربایجان شرقی)پرداخت هزینه های نیرورسانی انشعابات برق به محل مجتمع برعهده فروشنده و پرداخت هزینه انشعاب برق بر عهده خریدار است.( (آذربایجان شرقی)کل ساختمان دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی می باشد.( آذربایجان شرقی)   مجتمع تجاری زمرد دارای پارکینگ مکانیزه به تعداد واحدهای تجاری می باشد لیکن قیمت پایه مزایده بدون لحاظ حق استفاده از پارکینگ مکانیزه است.مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  021-41934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.