فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبانی و حفاظت فیزیکی ساختمان مرکزی و ساختمان وارطان

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی ساختمان مرکزی و ساختمان وارطان متعلق به شرکت را به صورت حجمی و برای مدت یک‌سال شمسی (از تاریخ 01/02/1399 لغایت 01/02/1400) به شرکت‌های واجد شرایط و صلاحیت (مورد تایید مرکز انتظام ناجا)، به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 02/02/99 می‌باشد.

  1. برای شرکت در مناقصه، ارائه سپرده به مبلغ 469/595/545 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانت نامه‌های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعتبار سه ماهه در وجه شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا واریز وجه از طریق بانک مرکزی به حساب 040100004001037206373733، که توسط بانک عامل پرفراژ و مهر و امضاء شده باشد، ضروریست.
  2. اصل ضمانت نامه می‌بایست در پاکت دربسته و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/2/99 به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند.
  3. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن،  ونقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  4. شرکت، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.                                                                                        
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
  6. مبلغ برآورد شده 377/909/631/7 ریال می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز شنبه مورخ 06/02/99 لغایت روز شنبه مورخ 13/02/99

مهلت زمانی ارائه پاکت‌های پیشنهاد : از روز شنبه مورخ 13/2/99 لغایت روز سه شنبه مورخ 23/02/99

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 10 روز چهار‌شنبه تاریخ 24/2/99 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات (الف)

آدرس: تهران – میدان ونک – خیابان شهید خدامی – شماره 51 واحد دبیرخانه

 تلفن : 87573125-021

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت­نام سایر استان­ها در سایت www.setadiran.ir بخش ثبت نام، پروفایل تأمین­ کننده مناقصه­ گر موجود است.