فراخوان مشارکت در پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد فراخوان عمومی دو مرحله ای پروژه‌های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط و صلاحیت ( به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان اعم از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه گران واجد صلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1399/03/18 می‌باشد.

برای شرکت در مناقصه، ارائه سپرده بصورت 1- ضمانت نامه بانکی یا2 – ضمانتنامه موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا 3- ضمانتنامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند  یا 4 –ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران را به همراه فرم تکمیل شده پیوست شماره (2) بدون قید و شرط با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه و مطابق با فرمت تعیین شده در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شمارۀ 123402/ ت 50659 ه مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران یا 5 – اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و یا6- وجه نقد واریز شده  به حساب 040100004001037206373733 IR به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران  به شناسه ملی 14008308115 و کدپستی 1994763996 تهیه و در پاکت الف ارائه نمایند. (مبلغ تضمین با رعایت تبصره ماده 13 آیین نامه معاملات شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع تصویبنامه شماره124618/ت36154ک مورخ 1389/6/6 هیأت وزیران می‌باشد.)

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می تواند ترکیبی از تضامین مذکور باشد.

  1. اصل ضمانت نامه می‌بایست در پاکت دربسته و تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 09/04/99 به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.
  2. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن،  ونقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  3. شرکت، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.                                                                                        
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
  5. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکتها که راس ساعت9 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 درسالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم شرکت برگزار می شود، با ارائه اصل رسید پاکت آزاد است.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت: از روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1399/03/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از روز شنبه مورخ 1399/03/31 لغایت روزدوشنبه مورخ 1399/04/09

زمان بازگشایی فراخوان (مرحله اول): ساعت 9 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 1399/04/10

زمان بررسی پیشنهاد قیمت ها (مرحله دوم): ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/04/14

اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده فراخوان جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد فراخوان و ارایه اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه

آدرس: تهران – میدان ونک – خیابان شهید خدامی – شماره 51 واحد دبیرخانه

 تلفن : 87573176-021، 87572334-021، 87572410-021

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت ­نام سایر استان­ها در سایت www.setadiran.ir بخش ثبت نام، پروفایل تأمین­ کننده مناقصه­ گر موجود است.