آگهی مزایده گلستان شماره 03/الف م/97

اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری ومسکونی متعلق به خود در شهرهای گرگان وگنبد را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 لغایت پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1397/02/22 به نشانی: گرگان – خیابان سرخواجه- جنب کوچه 7- مجتمع تجاری واداری آفتاب 3- طبقه همکف- واحد 36 و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/03/01 به نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی – روبروی اداره برق- اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان- ساختمان شماره 1- اداره عمران وبهسازی مراجعه نمایند . تلفن های و 01732330752و09114831844و 87572398-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/02 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی – روبروی اداره برق- اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان- ساختمان شماره 1 صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص ردیف های 1 الی 79 ( واحدهای تجاری واداری آفتاب 3 ) درآگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از20%، 30% ،40%،50%،60% و 70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب (ماه) عبارتند از 48،36،30،24،18،12ماه و ردیفهای 80 الی 95 آگهی مزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40%،50%،60% و70% از مبالغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12، 18، 24، 30، 36 ماه می باشد.
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خودرا با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
8.براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11.مساحت دقیق اعیانی واحدهای تجاری واداری مجتمع آفتاب، پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی ملاک عمل خواهد بود.