آگهی مزایده واحدهای مجد شماره 19/الف م/97

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای اقامتی واقع در مشهد را با شرایط “نقدی” از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 به نشانی: مشهد – بلوار شهید قرنی- نبش چهار راه مجد- ساختمان ساینا- طبقه همکف- دفتر فروش مجد مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات از روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/08/13 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به نشانی: مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های 17- 05137628414 داخلی 515 و05137237600 (دفتر فروش) و 02187572398نیزآماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات:
1- شرایط پرداخت به صورت ” نقد” می باشد.
2- گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3- برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای (IR040100004001037206373733) نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.
4- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن وجود نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضاء قرارداد و اسناد صاحبان امضاء مجاز، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6- به جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
7- انتقال اسناد مالکیت پس از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.
8- در شرایط مساوی پیشنهاد، اولویت با اشخاصی است که برای تمامی ردیف ها پیشنهاد ارائه نمایند.
9- لازم است به سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی به آدرس udrc.ir ارائه می شود توجه کامل شود.