آگهی مزایده فارس و تهران و خوزستان

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد 11واحد تجاری و انباری واقع در شیراز، دروازه کازرون، خیابان قاآنی شمالی(کهنه،) مجتمع زمرد و سه قطعه زمین واقع در تهران، شرق پارک چیتگر، اراضی کوهک، شهرک بهاران، خیابان نسیم، خیابان ارکیده، کوچه شاهد 3شرقی ، 13واحد تجاری و انباری واقع در تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، جنب برج نسترن واحدهای تجاری نسترن و یک قطعه زمین تجاری واقع در اهواز، امانیه، جاده ساحلی جنب گمرک؛ انتهای خیابان دز شرقی متعلق به خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ()setadiran.ir با شماره مزایده الکترونیکی 2099001039000002 به صورت الکترونیکی به صورت با شرایط پرداخت به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” به فروش برساند .
o مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1399/05/08ساعت 10:00تا تاریخ 1399/05/14ساعت 16
o مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1399/05/15ساعت 10:00تا تاریخ 1399/05/25ساعت 14:30
o زمان بازگشایی: تاریخ 1399/05/26ساعت 10:00زمان اعلام برنده: تاریخ 1399/05/28ساعت 10:00
1) برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
2) مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ،51شرکت بازآفرینی شهری ایران ویا شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و با شماره تلفن 06133334051 -02187572262 -02187572249- 02187572451 تماس حاصل نمایند.
3) برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا IR970100004001037204000700نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی 1994763812و شناسه ملی 14008308115یا واریز وجه نقد به شماره شبا IR040100004001037206373733نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.
4) مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15لغایت ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1399/05/25به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ،51شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان فارس به نشانی: شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان خوزستان به نشانی: اهواز، امانیه، خیابان مدرس، اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان خوزستان، ساختمان شماره یک، طبقه همکف، دبیرخانه تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده بایست از ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15لغایت ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1399/05/25در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری گردد.
5) پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6) شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
7) حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.
8) ملاک انتخاب برنده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.
9) مزایدهگران در صورت برنده شدن در مزایده واحدهای تجاری و یا ارائه مدارکی در خصوص مالک بودن واحد تجاری در مجتمع مذکور، پیشنهاد آنها درخصوص انیاری های جداگانه آن پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.
10) مجتمع تجاری زمرد دارای پارکینگ مکانیزه به تعداد واحدهای تجاری می باشد لیکن قیمت پایه مزایده بدون لحاظ حق استفاده از پارکینگ مکانیزه است.
11) مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 021-41934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.irبخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.