آگهی مزایده عمومی گیلان شماره ۳/م الف/۹۵

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک خود واقع در استان گیلان شهر رشت ، میدان صیقلان ، بلوار آیت ا… احسانبخش  (محور صیقلان تختی ) را بصورت نقد و اقساط (به شرح جدول ذیل) از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت  مدارک مربوط به شرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ 12/10/1395 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 21/10/1395 به نشانی : رشت ، خیابان تختی ، سرخبنده ، کوچه شهید پارسی، پلاک 7، شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان و جهت تحویل پیشنهادات خود در تاریخ های فوق الذکر به دبیرخانه ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به نشانی : رشت- چهار راه گلسار، روبروی مخابرات یا دبیرخانه شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نشانی: تهران میدان ونک- خیابان شهید خدامی- شماره 51   مراجعه نمایند. ضمناً تلفن شماره 33220317-013 ( داخلی 4 )  نیز آماده پاسخگویی به متقاضیان می باشد .

  • برای شرکت درمزایده، ارائه سپرده به میزان مندرج در جدول زیر بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماه و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2173724402008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
  • گشایش پاکتهای پیشنهادی واصله راس ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 22/10/1395 بصورت متمرکزدر تهران محل اصلی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران واقع در میدان ونک خیابان شهید خدامی شماره 51 صورت می پذیرد. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .