آگهی مزایده عمومی سیستان و بلوچستان شماره 8/الف م/95