آگهی مزایده عمومی تعدادی از املاک و مستغلات متعلق در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس و همدان

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و مستغلات متعلق به خود در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس و همدان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده الکترونیکی  2098001039000004 به صورت الکترونیکی با شرایط پرداخت به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” به فروش برساند .
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/08/19 ساعت 8:00  تا تاریخ 1398/08/26 ساعت 15:30
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1398/08/27 ساعت 8:00 تا تاریخ 1398/09/09 ساعت 15:30
زمان بازگشایی پاکات: تاریخ 1398/09/12 ساعت 10:00 صبح    
زمان اعلام برنده: تاریخ 1398/09/17 ساعت 10:00 صبح      
برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند. برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (سپرده) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا 970100004001037204000700IR  نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی1994763812 وشناسه ملی 14008308115 یا واریز وجه نقد به شماره شبا 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ضروری است. مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ27/08/1398 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ09/09/1398 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران یا به نشانی های ذیل تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده  تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری، می بایست از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1398/09/09 در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری گردد.به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی وخارج از سیستم سامانه و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.مجتمع تجاری زمرد در استان فارس، دارای پارکینگ مکانیزه به تعداد واحدهای تجاری می باشد، لیکن قیمت پایه مزایده بدون لحاظ نمودن حق استفاده از پارکینگ مکانیزه است.درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، درصدهای نقدی قابل انتخاب طبق شرایط پرداخت به ازای هر شماره مال مرجع در سامانه ستاد  واسناد مزایده مشخص شده است. حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه نقدواقساط) در خصوص شرایط پرداخت نقد و اقساط مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه نقدو اقساط) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.   ملاک انتخاب برنده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  021-41934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.مزایده گران محترم می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص تکمیل اسناد مزایده و … به نشانی های ذیل مراجعه و یا با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایند. استان آذربایجان شرقی: جهت اخذ اطلاعات بیشتر : تبریز- خیابان خاقانی- خیابان روشنایی- جنب موزه عصر آهن- بلوک A3- شرکت عمران و مسکن سازان آذربایجان شرقی . تحویل پیشنهاد به نشانی: تبریز-سربالایی ولیعصر- اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی – معاونت بازآفرینی شهری ایران-تلفن: -35238749-36691052-35238357- 041 و 87572232-021 استان اصفهان: اصفهان خیابان هزار جریب- ابتدای خیابان آزادی- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان – معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن: 36686010-031 و87572232-021 استان اردبیل: اردبیل- شهرک اداری بعثت (کارشناسان)- ساختمان شماره 1 اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل – معاونت بازآفرینی- تلفن : 33748250-054 و87572398-021 استان تهران: میدان ونک- خیابان شهید خدامی- پلاک 51 – شرکت بازآفرینی شهری ایران- طبقه سوم – دفتر تجهیز منابع مالی، فنی ، اقتصادی و املاک- تلفن : 87572232- 87572451-87572398-021 استان خراسان رضوی:  جهت اخذ اطلاعات بیشتر: مشهد – بلوار شهید قرنی- نبش چهار راه مجد- ساختمان ساینا- طبقه همکف- دفتر فروش مجد  و کارگزار فروش شرکت بازآفرینی شهری ایران و تلفن37237600-051و جهت تحویل پیشنهاد به نشانی : شهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مشهد- معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن: 17- 37628414 -051داخلی 515 و87572398-021 استان سیستان و بلوچستان: زاهدان- میدان شهدا- اداره کل راه وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان- معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن : 33413254-054و 87572451-021 استان فارس: جهت اخذ اطلاعات بیشتر: شیراز- معالی آباد- جنب مخابرات شهید دستغیب- مقابل مجتمع آفتاب پارس- شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس – تلفن:09379848016 و جهت تحویل پیشنهاد به نشانی: شیراز- بلوار ستارخان- اداره کل راه وشهرسازی استان فارس- معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن: 09379848016 و 87572451-021 استان گلستان: گرگان- خیابان شهید بهشتی – خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو- اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان- ساختمان  شماره 2- معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن: 017-32248721و 87572398-021 استان همدان: همدان –سي متري سعیديه – اداره كل راه و شهرسازي– اداره عمران وبهسازی شهری استان همدان- معاونت بازآفرینی شهری ایران – تلفن :3-38223001-081 (داخلی 289)  و 87572398-021