آگهی مزایده شیراز شماره 5/ الف م /97

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در شیراز را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور و استثنائی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز یکشنبه مورخ 1397/02/16 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 به نشانی شیراز، بلوار معالی آباد، جنب مخابرات شهید دستغیب، مقابل بانک ملت، شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس و یا به نشانی شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، اداره عمران و بهسازی شهری و یا در پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات، از تاریخ دوشنبه مورخ 1397/02/24 لغایت پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1397/3/2 به دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی واقع در شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های 09379848016، 07136363163 و 87572451-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/3/3 در محل اداره کل راه و شهرسازی واقع در شیراز، بلوار ستارخان صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره شبای 180170000002173723006000 IR نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص املاک عرضه شده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از20%، 30%، 40%، 50%، 60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12-18-24-30-36-48 ماه .
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
8.براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می‌شود.
10.ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
11.در شرایط مساوی پیشنهاد، اولویت با اشخاصی است که برای تمامی ردیف ها پیشنهاد ارائه نمایند.