آگهی مزایده تبریز شماره 25/الف م /96

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک واقع در شهر تبریز را با شرایط استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 1396/11/14 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/11/21 به نشانی: تبریز- خیابان خاقانی- خیابان روشنایی، جنب موزه راه آهن، شرکت عمران و مسکن سازان شمالغرب و جهت تحویل پیشنهادات، از تاریخ دوشنبه مورخ 1396/11/23 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/12/5 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به نشانی: تبریز، سربالایی ولیعصر مراجعه نمایند، ضمنا شماره تلفن 35238365-041 و87572324-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد.

توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/12/6 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان به نشانی تبریز- سربالایی ولیعصر صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است.
3. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6. به منظور سهولت در محاسبه قیمت ” نقد و اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قرار دارد.
7. نحوه دریافت ثمن معامله به شرح جدول زیر می باشد.

8. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
9. براساس”فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قرار دارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
10. جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
11. سند مالکیت واحد، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به نام خریدار انتقال داده خواهد شد.
12. پرداخت هزینه های مربوط به نیرو رسانی انشعابات برق به محل مجتمع، بعهده فروشنده و تأمین و پرداخت هزینه انشعابات برق مربوط به واحد، بعهده خریدار می باشد.
13. پذیرش تقاضای مربوط به هر یک واحد انباری مجتمع تجاری F2، مشروط به ارائه پیشنهاد قیمت و برنده شدن در حداقل یک واحد تجاری و یا خدماتی در بلوک مذکور است، بدیهی است واگذاری انباری ها براساس بالاترین قیمت پیشنهادی است.