آگهی مزایده سمنان شماره 13/الف م/97

اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان  به نمایندگی از طرف شرکت باز آفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از اراضی ، املاک و مستحدثات خود در شهرهای سمنان و دامغان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی با شرایط پرداخت “نقد “و “نقد واقساط” واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده ، از روز دوشنبه  مورخ 1397/05/29 لغایت پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ1397/06/06 به نشانی: سمنان- میدان معلم اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان  ویا سمنان- خیابان کهنه دژ -کهنه دژ دهم -پشت مسجد صاحب الزمان -پلاک 22 شرکت عمران ومسکن سازان استان سمنان و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13977/06/17 به دبیرخانه اداره کل مسکن وشهرسازی استان سمنان به  نشانی سمنان-میدان معلم اداره کل  مسکن و شهرسازی استان سمنان مراجعه نمایند . ضمنا شماره تلفنهای 87572262-021 و 33330703 -023 داخلی 8 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد .

توضیحات :

1-شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد

2- برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده به میزان مندرج در جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره  (670170000002173722802000IR ) نزد بانک ملی شعبه مرکزی سمنان به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است .

3_ گشایش کلیه پاکت های پیشنهادی واصله راس ساعت 10 صبح روزیکشنبه مورخ 1397/06/18 در محل اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان به نشانی :  سمنان-میدان معلم اداره کل  مسکن و شهرسازی استان سمنان صورت خواهد پذیرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است

4– به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود وهمچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و وجود نقص در محتویات پاکت “ب” و عدم امضای نمونه قرارداد  مطلقا” ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

6-در خصوص تمامی ردیفهای مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از : 30%،40%،50%،60%،70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از : 36،30،24،18،12 ماه

7-به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقد واقساط” جداولی بر اساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.

8-بر اساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.

9-جهت تسهیل شرایط فروش به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

10-ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.