آگهی مزایده خراسان رضوی شماره 04/الف م/97

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحد های اداری و اقامتی واقع در مشهد را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 به نشانی: مشهد – بلوار شهید قرنی- نبش چهار راه مجد- ساختمان ساینا- طبقه همکف- دفتر فروش مجد مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات از روز دوشنبه مورخ 1397/02/24 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/03/05 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به نشانی: مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های 17- 37628414-051 داخلی 515 و05137237600( دفتر فروش) و 02187572398نیزآماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.

توضیحات :
1-شرایط پرداخت به صورت ” نقد” و ” نقد و اقساط” می باشد.
2-گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3-برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای (IR300170000002173721799007) نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است.
4-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6-درتمامی ردیف های املاک عرضه شده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30%،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت قابل انتخاب عبارتند از 12-18-24-30-36 ماه .
7-به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقد و اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قرار دارد.
8-براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9-به جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10- انتقال اسناد مالکیت پس از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.
11- ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
12- در شرایط مساوی پیشنهاد، اولویت با اشخاصی است که برای تمامی ردیف ها پیشنهاد ارائه نمایند.