آگهی مزایده بوشهر شماره 07/الف م/97

اداره کل راه وشهر سازی استان بوشهر به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از زمین های با کاربری کارگاهی متعلق به خود در شهر بوشهر را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده در ساعات اداری از روز دو شنبه مورخ 1397/03/21  لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 به نشانی: بوشهر – ابتدای بلوار سپهبد قرنی- ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر- اداره پیمان ورسیدگی و جهت تحویل پیشنهادات مزایده در ساعات اداری تا مورخ 1397/04/12 ارسال نمایند . تلفن های 33443800-077 و 87572381-021نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/13 در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی بوشهر به نشانی : بوشهر- بلوار رئیسعلی دلواری- ساختمان شماره یک صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است.
3. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 320170000002173721051004 IRنزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6. در خصوص تمامی ردیفهای آگهی درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ، 40%، 50%،60% ، 70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 36،30،24،18،12 ماه می باشد.
7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالت‌های قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.
8. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9. درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.