آگهی مزایده ایلام شماره 06/الف م/97

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد ملک متعلق به خود در شهر ایلام، خیابان خرمشهر، بالاتر از پنج‌راه عبدالهی، روبروی حج و اوقاف، پلاک 1441 را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد” از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز ‌شنبه مورخ 97/02/29 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/03/05 به نشانی: ایلام، جاده مهران، جنب اداره هواشناسی، اداره‌کل راه و شهرسازی، دبیرخانه مرکزی و یا از طریق مراجعه به آدرس www.udrc.ir و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز یکشنبه مورخ 06/03/1397 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/03/20 به دبیرخانه مرکزی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به نشانی : ایلام، جاده مهران، جنب اداره هواشناسی، اداره‌کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند. تلفن های 08433338007 و 87572360-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت “نقد” می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 97/03/22 در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران- بالاتر از میدان ونک- خیابان شهید خدامی – شماره 51 صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره شبا 040100004001037206373733 IR نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.