آگهی مزایده اصفهان شماره 01/97/ز

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد نسبت به فروش املاک واقع در طرح احیای کاروانسرای مقصود بیک  (به صورت یکجا) با شرایط” نقد” و ” نقد و اقساط” با مشخصات زیر اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده،تا روز دوشنبه مورخ 97/02/03 به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. تلفن های 36686010  -031و 32121332 -031 و 87572324-021نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .

توضیحات :

  1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
  2. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره شبای IR15 0170 0000 0217 3720 2010 08  نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
  3. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  5. درخصوص املاک عرضه شده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12-18-24ماه .
  6. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
  7. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
  8. درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
  9. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
  10. املاک مورد مزایده واقع در طرح احیای کاروانسرای مقصود بیک واگذار می گردد. خریدار متعهد است نسبت به تکمیل تملکات و اجرای پروژه مطابق طرح مصوب کمیسیون ماده “5” (که پیوست اسناد می باشد)، ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و میراثی مربوط به این محدوده اقدام نماید.