آگهی مزایده اراضی در استان های تهران ، سیستان وبلوچستان، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد اراضی و املاک متعلق به خود را در استان های تهران ، سیستان وبلوچستان، اصفهان، همدان و آذربایجان غربی به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره های مزایده الکترونیکی  ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱۲ الی  ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7 به صورت الکترونیکی به صورت با شرایط پرداخت به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” به فروش برساند .
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 99/11/21 ساعت 10:00  تا تاریخ 99/11/27 ساعت 14:30
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 99/11/28 ساعت 10:00  تا تاریخ 99/12/09 ساعت 14:30
زمان بازگشایی: تاریخ 99/12/10 ساعت 10:00 (استان تهران)  ، تاریخ 99/12/11 ساعت 10:00(سایر استان ها)         
زمان اعلام برنده: تاریخ 99/12/12 ساعت 10:00      
1)       برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
2)       مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران ، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به آدرس میدان شهدا، اداره کل  و یا اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نشانی: اصفهان، خیابان سعادت آباد ، ابتدای خیابان فرایبورگ ،  اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به نشانی: ارومیه ، خیابان شهید بهشتی،  نرسیده به چهارراه شورا و یا  اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نشانی: همدان، خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گلو با شماره تلفن 02187572451 و 02187572262 و 02187572249 تماس حاصل نمایند.
3)       برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا 970100004001037204000700IR  نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی 1994763812 و شناسه ملی  14008308115 یا واریز وجه نقد به شماره شبا 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.
4)       مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/28 لغایت ساعت 14:30 روز  شنبه مورخ 99/12/09 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران ، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به آدرس میدان شهدا، اداره کل , اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نشانی: اصفهان، خیابان سعادت آباد ، ابتدای خیابان فرایبورگ ،  اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به نشانی: ارومیه ، خیابان شهید بهشتی،  نرسیده به چهارراه شورا و یا  اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نشانی: همدان، خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده بایست از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/28 لغایت ساعت 14:30 روز  شنبه مورخ 99/12/09 در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری گردد.
5)       پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6)       شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
7)       حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.  
8)       ملاک انتخاب برنده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.
9)       برای مزایده های الکترونیکی ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱۲ و ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7 اولویت انتخاب برنده با متقاضیانی است که به صورت یکجا برای دو پروژه  ارائه پیشنهاد می نمایند، در اینصورت شرایط پرداخت 30% ، 40% 50% ،60%و 70% نقد و اقساط 12، 18 و 24 ماهه است.
10)    برای مزایده های الکترونیکی به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱۲ و ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7 درصدهای نقدی 30 %  و 40% صرفا توسط متقاضیانی قابلیت انتخاب دارد که پیشنهاد خرید به صورت یکجا برای تمامی ردیف های مزایدات الکترونیکی به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱۲ و ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱7 ارائه نمایند.
11)    مزایده‌گران در صورت برنده شدن در مزایده واحدهای تجاری و یا ارائه مدارکی در خصوص مالک بودن واحد تجاری در مجتمع ، پیشنهاد آنها در خصوص انیاری های جداگانه آن پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.
12)    مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره     02141934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.