آگهی مزایده اجاره خانه وارطان شماره 17/الف م/97

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد بخش هایی از یک باب خانه موسوم به وارطان (خانه گفتمان شهر)مطابق جدول ذیل واقع در تهران را از طریق مزایده عمومی اجاره 21 ماهه، با شرایط ذیل عرضه نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 26/06/1397 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  07/07/1397  به نشانی تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا در پایگاه اینترنتی به آدرسwww.udrc.ir مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات، از تاریخ یکشنبه مورخ 08/07/1397 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 18/07/1397 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در تهران، خیابان خدامی، پلاک 51 مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های و 87572451 -021نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند. توضیحات :

  1. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 21/07/1397 در محل سالن اجتماعات شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در تهران، خیابان خدامی، پلاک 51 صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
  2. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(شرکت بازآفرینی شهری ایران) با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب به شماره شبای جدول ذیل نزد بانک مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران( شرکت بازآفرینی شهری ایران) ضروری است.

 

واریز نقدی شماره شبا: 040100004001037206373733IR کدپستی :     1994861178
تهیه ضمانت نامه بانکی شماره شبا: 970100004001037204000700IR شناسه ملی:   14000180006

 

  1. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  3. مبلغ اجاره به صورت ماهانه پرداخت می شود.
  4. مبلغ شارژ به صورت ماهانه توسط مستاجر پرداخت خواهد شد.
  5. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می‌توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
  6. لازم است به سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی به آدرسudrc.ir ارائه می‌شود توجه کامل شود.