آگهی فراخوان عمومی شرکت در مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی همزمان(روش فشرده)

شرکت بازآفرینی شهری ایران درنظر دارد پروژه زیر را در قالب مشارکت از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.

لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی استفاده می نمایند و یا سازنده گان حرفه ای صلاحیت دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان مطابق شرح زیر اقدام نمایند .

رديفشماره مناقصهموضوعتضمين «ريال»نوع ضمانتنامهدستگاه نظارتحداقل شرايط مجاز براي دريافت اسنادشماره ثبت فراخوان در سامانه
114-98 تجدید دوم   پروژه مجتمع مسکونی – تجاری شنبدی بوشهر    7.924.600.000بانکی – اوراق مشارکت بی نام -واریز به حساب  معاونت بازآفرینی شهری و مسکن  کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط۲۰۹۹۰۰۳۳۸۹۰۰۰۰۲۸

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی  اقدام کرده و در مناقصه اعلام شده شرکت کنند.

· محل دريافت اسناد ارزیابی و مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  • مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سامانه ستاد:
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاداز ساعت 12 ظهرمورخ 17/ 1399/08 تا ساعت 12 ظهرمورخ 1399/08/24
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستادتا ساعت 12 مورخ 1399/09/08
آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات( الف)  به دبیرخانه ساختمان شماره دوتا ساعت 12 مورخ 1399/09/08
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی و مناقصهساعت 8 صبح مورخ 1399/09/09
مدت اعتبار پیشنهاد3 ماه
  • ضمنا مناقصه گران جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت  ارائه پاکت الف در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.
  • کسب حداقل امتیاز لازم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مالی مناقصه گران الزامی می باشد.
  • براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir   وwww.udrc.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021 می باشد.