آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره :97/117