آگهی سرمایه گذاری هشت بهشت بیرجند

مهمترین نقاط قوت بافت تاریخی بیرجند شــامل سابقه شهرنشینی از دیرباز و هویتمندی به دلیل وجود ارزشهای فرهنگی، ترکیب مناسب محلات قدیمی و استقرار مناسب بافت، تعلق خاطر داشتن ســاکنان بومی و ساختار بناهای قدیمی موجود قابلیت گردشــگری و جذب توریســم و ظرفیت بالای بافت برای تعاملات اجتماعی و همبســتگی بین ســاکنان آن فراهم می آورد. بنابراین میتوان گفت که بافــت تاریخی بیرجند دارای ظرفیتهای بســیار زیادی از دید ویژگی شــهر ایرانی – اســلامی اســت و بایستی در نوسازی و بهســازی آن به این ویژگیها توجه خاص شــود.

 

پروژه هشت بهشت بیرجند

مساحت زمین

2224مترمربع

کاربری

مسکونی- مختلط

زیر بنای کل

4320 مترمربع

سطح اشغال

60%

تراکم

240%

مدت زمان پروژه

16 ماه

آدرس

بیرجند طرح فرزان

موقعیت

بافت فرسوده

ملزومات آماده شده پروژه

نقشه‌های معماری- مطالعات- متره و برآورد- برنامه زمانبندی