آگهـی مزایـده عمـومـی فارس شماره 5/الف م/95

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 95/11/11 لغایت پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 95/11/23 به نشانی شیراز، بلوار معالی آباد، جنب مخابرات شهید دستغیب، روبروی بانک ملت، شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات در تاریخ فوق الذکر،حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/23 تحویل دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی واقع در شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس نمایند. تلفن های 09379848016 و 07136363163 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .
توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/11/25 در محل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان شهید خدامی- شماره 51، صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6. توضیحات مربوط به ستون شرایط پرداخت به شرح جدول ذیل می باشد:

شرایط پرداخت درصدهای نقدی انتخابی(%) تعداد اقساط انتخابی( ماه)
الف 40%،50%،60%،70% 24،18،12
ب 30%،40%،50%،60%،70% 36،30،24،18،12

7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.
8. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9. درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11. انتقال اسنادمالکیت پس از اخذ پایان‌کار وتنظیم صورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.
12. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ( که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود ) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود .