آگهـی مزایـده عمـومـی خوزستان شماره 4/م الف/95

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی خود را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با شرایط پرداخت شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترودریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز چهار شنبه مورخ 95/11/6 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/11/16به آدرس اهواز- کیانپارس-خیابان 8 شرقی- پلاک 10- شرکت عمران ومسکن سازان استان خوزستان و یا به نشانی: اهواز – امانيه – خيابان شهيد پودات- ساختمان شماره 2 اداره کل راه وشهرسازی استان خوزستان – اداره عمران وبهسازي وتحویل مدارک شرکت در مزایده به نشانی اهواز – امانيه – خيابان شهيد مدرس دبيرخانه ساختمان شماره 1 ، اداره کل راه وشهرسازي خوزستان مراجعه نمایند . تلفن های : 33366091-061 و33386243-061 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد .
توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/17 به نشانی: اهواز – امانيه – خيابان شهيد پودات- ساختمان شماره 2 اداره کل راه وشهرسازی استان خوزستان – اداره عمران وبهسازي انجام مي پذيرد.
3. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به شماره شبای (860170000002173722202004 ) به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6. درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب با رعایت حداقل اعلام شده در جدول عبارتند از 30% ،40%،50% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتنداز 24و36ماه .
7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.
8. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9. درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ( که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود ) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود .