آگهـی مزایـده عمـومـی تهران مورخ 1395/9/1

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی واقع در تهران را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وتحویل مدارک شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز چهارشنبه مورخ 1395/8/19لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/8/29به نشانی ذیل مراجعه نمایند . تلفن های اعلامی نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .
توضیحات :
1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 به صورت متمرکز درمحل شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نشانی تهران- بالاتر از میدان ونک- خیابان خدامی- شماره 51 صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شبای شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6. درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 12،18 و 24 ماه .
7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.
8. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.