آگهـی مزایده عمـومـی شماره 26/الف م/97

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد اراضی متعلق به خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده الکترونیکی 2009700103900004 با شرایط پرداخت به صورت” نقد”و” نقد و اقساط” به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  97/10/18 ساعت 9 صبح  تا تاریخ 97/10/25 ساعت 16

مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 97/10/26 ساعت 8 صبح تا تاریخ 97/11/07  ساعت 16

زمان بازگشایی: تاریخ 97/11/09 ساعت 10 صبح                                 

زمان اعلام برنده: تاریخ 97/11/13 ساعت 10 صبح  

برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 87572381-021 و33134329-086 تماس حاصل نمایند. برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا 970100004001037204000700IR  بنام تمرکز وجوه درآمدی شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی  با اعتبار سه ماهه با کد پستی 1994763812 و شناسه ملی  14000180006 یا واریز وجه نقد به شماره شبا 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است. مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26  لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/11/07 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا اداره کل راه و شهرسازی مرکزی به نشانی دبیرخانه ادارۀ کل راه و شهرسازی استان مرکزی، واقع در اراک، خیابان 15 خرداد، ساختمان شمارۀ (1) تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده می بایست از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/11/07 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد.پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارت است از 30% ، 40%، 50%، 60% و 70% و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارت است از 12،24،36 ماه. حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.ملاک انتخاب برنده برای هر ردیف مزایده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  021-41934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.