آگهـی مزایده عمـومـی شماره 25/الف م/97

اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری و اداری  متعلق به خود  در مجتمع تجاری – اداری آفتاب گرگان و گنبد و واحد مسکونی خود را در شهر گنبد را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .                      

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز دوشنبه  مورخ 26 /09/1397  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 02/10/1397به نشانی: گرگان – خیابان سرخواجه- جنب کوچه 7- مجتمع تجاری واداری آفتاب3- طبقه همکف- واحد36وجهت تحویل پیشنهادات خود از روز دوشنبه مورخ 03/10/1397لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 13/10/1397 نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی روبروی اداره برق- اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان- ساختمان  شماره 1- اداره عمران وبهسازی مراجعه نمایند . تلفن های و 01732330752و09114831844و 87572398-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.

توضیحات :

 1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
 2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت  11 صبح  روز  شنبهمورخ 15/10/1397 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان بهنشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی – روبروی اداره برق-اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان- ساختمان شماره 1 صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائهرسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
 3. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل  به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینیشهری ایران، با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شمارهIR040100004001037206373733  نزد بانک ملی  شعبه مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران بابتمزایده ضروری است .
 4.   به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش وپیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهایفاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی ، وجودنقص در محتویات پاکت ب و عدم امضا قرارداد و اسناد صاحبان امضا مجاز و نظایر آن، مطلقاترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 6. درخصوص ردیفهای 1 الی 85 آگهیمزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از20%،30%،40% ،50%،60% و70% از مبالغپیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12، 18، 24، 30 ، 36و 48ماهمی باشد و دریفهای 86 و 87 آگهی درصد های نقدی قابل انتخاب 40%، 50%، 60% و 70% ازمبالغ پیشنهادی وتعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12، 18، 24 ماه میباشد.
 7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساستمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسنادمزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خودرا با استفاده از جداولفوق الذکر ارائه نمایند.
 8. براساس “فرم راهنمایی نحوهارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمتپیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
 9. 9.       درضمن در جهت تسهیل شرایطفروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
 10. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایدهپیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
 11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس udrc.ir و www.forooshegolestan.ir  ارائه می شود ) آورده شده که لازماست به آنها توجه کامل شود.