آگهـی مزایده عمـومـی شماره 24/الف م/97

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از اراضی واقع در تهران را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط”با شرایط پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .                      

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 1397/09/17 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/09/24 به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران یا درپایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/09/25 لغایت ساعت 15:30روزسه شنبه مورخ 1397/04/10 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران مراجعه نمایند. ضمناً تلفن 87572451-021 نیزآماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می‌باشند.

توضیحات :   

 1. شرایط پرداخت به صورت ” نقد” و ” نقد و اقساط” می باشد.
 2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1397/10/05 در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یانماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکات آزاد است.
 3. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب به شماره شبایجدول ذیل نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است. در خصوص ردیف 4 مزایده مطالبات مورد تائید توسط ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران صرفا از محل منابع داخلی نیز قابل قبول می باشد.
واریز نقدی شماره شبا: 040100004001037206373733IR کدپستی :     1994763812
تهیه ضمانت نامه بانکی شماره شبا: 970100004001037204000700IR شناسه ملی:   14000180006
 • به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش وپیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهایفاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن وجود نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضاء قرارداد و اسناد صاحبان امضاء مجاز مطلقاترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 • درخصوص واگذاری با شرایط نقد، 90% از مبلغ در زمان انعقاد قرارداد و 10% در زمان انتقالسند پرداخت می‌گردد.
 • درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، در ردیف های شماره 1 الی 7 آگهی مزایده درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارت است از 60% ،%70 و80% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتست از 12، 18، 24 ماه می باشد.
 • به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقد و اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قرار دارد.
 • براساس “فرم راهنمای نحوه ارائه پیشنهادقیمت نقد و اقساط” که در پاکت “ج” اسناد مزایده قرار دارد،متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
 • به جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
 • ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
 • لازم است به سایر اطلاعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir  ارائه می شود توجه کامل شود.
 •  شرکت کنندگان به ازای هر ردیف مزایده که شرکت می نمایند می بایست پاکتها و اسناد را برای هر یک بصورت مجزا تهیه و ارسال نمایند.
 • طبق طرح تفضیلی ردیف های 1 و 2 یک متر از شمال هر کدام به میزان 11 مترمربع اصلاحی و ردیف های 3 الی 7  یک متر از شمال هر کدام به میزان 10 مترمربع اصلاحی دارد.