آگهـی مزایده عمـومـی شماره 23/الف م/97

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعداد14 واحد اداری واقع در پروژه مجد و 2 واحداقامتی در مجتمع اقامتی- تجاری حیات شرق مشهد را با شرایط “نقد” و”نقدواقساط” از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .                      

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبهمورخ 26/09/1397 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 02/10/1397به نشانی:  مشهد – بلوار شهیدقرنی- نبش چهار راه مجد- ساختمان ساینا- طبقه همکف- دفتر فروش مجد مراجعه و جهت تحویل پیشنهادات ازروز دوشنبه مورخ 03/10/1397 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/10/1397 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به نشانی: مشهد-بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی مراجعه نمایند. ضمناً تلفن های 17- 05137628414 داخلی 515 (اداره کل راه و شهرسازی استان) و05137237600( دفتر فروش) و 02187572398نیزآماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.

توضیحات :   

     1-شرایط پرداخت به صورت ” نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.

  2-گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 16/10/1397 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .

   3-برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای (IR040100004001037206373733) نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.

   4-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن وجود نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضاء قرارداد و اسناد صاحبان امضاء مجاز، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   5-شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

  6-به جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

7- انتقال اسناد مالکیت پس از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.

8- در خصوص ردیفهای شماره 1 الی 14 آگهی مزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 50%،60% و70% از مبالغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12، 18، 24ماه و ردیفهای 15 الی 16 آگهی مزایده بصورت نقدی عرضه می گردد.

9- به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خودرا با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.

10- براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.

11-  درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

12- ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.