آگهـی مزایده عمـومـی شماره 22/الف م/97

اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری متعلق به خود در شهر اردبیل را با شرایطی استثنایی به صورت” نقد”و ” نقد و اقساط” با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز یکشنبه  مورخ 1397/08/20  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/08/27 به نشانی: اردبیل- شهرک اداری بعثت (کارشناسان)- ساختمان شماره 1 اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل – اداره عمران و بهسازی شهری و یا  اردبیل پشت جمعه مسجد- خیابان امام علی- پایین تر از مسجد امام علی- پلاک 237- شهرک عمران و مسکن سازان اردبیل وجهت تحویل پیشنهادات خود از روز دوشنبه مورخ  1397/08/28 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/09/11 به نشانی: اردبیل- شهرک اداری بعثت (کارشناسان)- ساختمان شماره 1 اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل دبیرخانه اداره کل مراجعه نمایند . تلفن های  33748250-054 (اداره کل راه وشهرسازی اردبیل) و 33339962-054 (شرکت عمران ومسکن سازان اردبیل) و 87572398-021 (شرکت بازآفرینی شهری ایران) نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.

توضیحات :

  1. شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.
  2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح  روز  دوشنبه  مورخ 1397/09/12 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به نشانی: اردبیل- شهرک اداری بعثت (کارشناسان)- ساختمان شماره 1 اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
  3. برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR040100004001037206373733  نزد بانک ملی  شعبه مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
  4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مانند نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و… مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  6. در خصوص تمامی ردیفهای آگهی مزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از30% ،40% ،50% ،60% و70% از مبالغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل انتخاب عبارتند از 12، 18، 24، 30 ، 36 ماه می باشد.
  1. به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقدو اقساط”، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد که متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خودرا با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
  2. براساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط” که درپاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
  3. درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
  4. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.