آگهـی مزایده عمـومـی شماره 21/الف م/97

 اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر داردتعدادی واحد  تجاری در طبقه همکف و پارکینگ در مجتمع اقامتی و تجاری خورشید واقع در قم را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به اجاره بگذارد .

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکتدر مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 1397/09/19 لغایت پایان وقت اداریروز دوشنبه مورخ 1397/09/26 به نشانی: قم، 75 متری یاسر، بلوارتعاون، مجتمع ادارات، ساختمان شماره 1 اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم  یا در پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعهو جهت تحویل پیشنهادات از ساعت 8 صبح روز سه شنبهمورخ 1397/09/27 لغایت ساعت 14روز ‌شنبه مورخ 1397/08/10 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نشانی: قم،75 متری یاسر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات، ساختمان شماره 1 اداره‌کل راه و شهرسازیاستان قم ، مراجعه نمایند.ضمناً تلفن های8- 37780026-025 و 87572451 -021 نیزآماده پاسخگوییبه سوالات متقاضیان می باشند.

توضیحات :   

  1. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نشانی: قم، 75 متری یاسر، بلوار تعاون، مجتمع ادارات، ساختمان شماره 1 اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
  2. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب به شماره شبای جدول ذیل نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.
واریز نقدی شماره شبا: 820170000002173723501003IR کدپستی :     1994763812
تهیه ضمانت نامه بانکی شماره شبا: 050170000002173723502001IR شناسه ملی:   14000180006
  1. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن وجود نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضاء قرارداد و اسناد صاحبان امضاء مجاز مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
  3. ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای ردیف مزایده است.