آگهـی مزایده عمـومـی اراضی شهرک اندیشه تبریز

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی  به نمایندگی از طرف شرکت باز آفرینی شهری ایران در نظر دارد تعداد پنج قطعه زمین به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی با شرایط پرداخت نقد و نقد واقساط واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده ، از روز چهارشنبه  مورخ 97/04/06 لغایت پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 97/04/12 به نشانی: تبریز-سربالایی ولیعصر-  اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی به  نشانی فوق  مراجعه نمایند . ضمنا شماره تلفنهای 041-35579010-11و 87572262-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد .

توضیحات :

1-شرایط پرداخت به صورت “نقد” و “نقد و اقساط” می باشد.

2– برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده به میزان مندرج در جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره  (040100004001037206373733IR ) نزد بانک ملی شعبه مرکزی  به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است .

3_ گشایش کلیه پاکت های پیشنهادی واصله راس ساعت 11 صبح  روزیکشنبه مورخ  97/04/24 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز-سربالایی ولیعصر صورت خواهد پذیرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است.

4 به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود وهمچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و وجود نقص در محتویات پاکت “ب” و عدم امضای نمونه قرارداد  مطلقا” ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

6-در خصوص تمامی ردیفهای مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از : 30%،40%،50%،60%،70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از : 36،30،24،18،12 ماه

7-به منظور سهولت در محاسبه قیمت “نقد واقساط” جداولی بر اساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد.

8-بر اساس “فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط که در پاکت “ج” اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.

9-جهت تسهیل شرایط فروش به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

10-ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.