آگهـی مزایده عمـومـی اجاره پارکینگ بازار کبود تبریز به مدت یک سال

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی  به نمایندگی از طرف شرکت باز آفرینی شهری ایران در نظر دارد منافع پارکینگ بازار کبود تبریز با ظرفیت 134 واحد پارکینگ را به مدت یک سال  (12ماه )به شرح جدول ذیل، از طریق مزایده عمومی در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده ، از روز چهارشنبه  مورخ   97/03/30 لغایت پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 97/04/05  به نشانی: تبریز-سربالایی ولیعصر-  اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز چهارشنبه مورخ 97/04/06 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/16 به دبیرخانه اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی به  نشانی فوق  مراجعه نمایند . ضمنا شماره تلفن 11-35579010-041آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد .

توضیحات :

1-مبلغ اجاره به صورت ماهانه پرداخت می شود و اجاره ماهانه معادل یک دوازدهم  مبلغ پیشنهادی می باشد .

2- برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده به میزان مندرج در جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره  (040100004001037206373733IR ) نزد بانک ملی شعبه مرکزی  به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است .

3_ گشایش کلیه پاکت های پیشنهادی واصله راس ساعت   11  صبح   روزیکشنبه مورخ  17/04/1397  در محل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز-سربالایی ولیعصر صورت خواهد پذیرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است

4 به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود وهمچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقا” ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5- شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .