تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
آگهی مزایده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

شماره مزايده :17/الف م /96       اداره کل راه وشهرسازی استان یزد به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری و املاک متعلق به خود در شهر یزد را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 18/09/1396 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/09/1396 به نشانی: یزد، صفاییه، اداره کل راه وشهرسازی استان یزد، ساختمان شماره یک وجهت تحویل پیشنهادات خود در تاریخ های مذکور به دبیرخانه اداره کل نشانی یزد، صفاییه، اداره کل راه وشهرسازی استان یزد، ساختمان شماره یک، دبیرخانه حراست مراجعه نمایند . تلفن های 7- 03538249561 و 02187572398 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند.
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 02/10/1396 درمحل اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به نشانی یزد، صفاییه، اداره کل راه وشهرسازی استان یزد، ساختمان شماره یک صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3.برای شرکت در مزایده ، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است .
4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص ردیف های 1 و 2 آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از10%،20%،30% ،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 48،36،30،24 ماه و برای ردیف 3 درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ، 40%، 50%،60% ، 70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از ،36،30،24،18،12 ماه می باشد.
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقدو اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده ودر پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد.
8.براساس "فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد واقساط" که درپاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.درضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هرردیف مزایده است.
11.جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ( که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود ) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.شماره مزايده :18/الف م /96       شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از املاک و اراضی متعلق به خود در شهرهای زاهدان و سراوان را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 14/9/1396 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/10/1396 به نشانی: زاهدان, میدان شهداء، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، اداره عمران و بهسازی شهری و جهت تحویل پیشنهادات خود در تاریخ های مذکور به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به نشانی: زاهدان, میدان شهداء، اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند . ضمنا تلفن های 33225458-054 و 87572324-021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشند .
توضیحات :
1.شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2.گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 3/10/1396 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان به نشانی زاهدان, میدان شهداء صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است.
3.برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 040100004001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
4.به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5.شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6.درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از 36،30،24،18،12 ماه .
7.به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقد و اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد.
8.براساس"فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط" که در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9.جهت تسهیل شرایط فروش، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
10.=ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده (که در نشانی فوق و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir ارائه می شود) آورده شده که لازم است به آنها توجه کامل شود.

املاک ویژه
املاک قابل فروش