تماس با کارشناسان تماس با کارشناسان
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
یزد
جستجوی سریع
آگهی مزایده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

شماره مزايده :14/الف م /96       اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد نسبت به فروش ویژه و استثنایی تعدادی از واحدهای اقامتی (مبله و مجهز) در مجاورت حرم مطهر امام رضا (ع) واقع در مشهد-خیابان نواب صفوی- ابتدای بلوار شارستان- مجتمع اقامتی و تجاری سارا با شرایط" نقد" و " نقد و اقساط" با مشخصات زیر اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 1396/7/24 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/8/8 به نشانی: مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی- طبقه همکف مراجعه نمایند. ضمناً شماره های تلفن 4-37235600- 051 داخلی 28 ، همچنین 87572324 -021 نیز آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد.
توضیحات :
1-شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد.
2- گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1396/8/9 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به نشانی مشهد- بلوار دستغیب- تقاطع بلوار خیام صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکتها آزاد است .
3- برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای (300170000002173721799007IR ) نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است.
4- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6- درخصوص املاک عرضه شده، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30%،40%،50%،60% و70% از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت قابل انتخاب عبارتند از 12-18-24-30-36 ماه .
7- به منظور سهولت در محاسبه قیمت "نقد و اقساط"، جداولی براساس تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده و در پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد.
8- براساس "فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط" که در پاکت "ج" اسناد مزایده قراردارد، متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول فوق الذکر ارائه نمایند.
9- ضمنا بجهت تسهیل شرایط فروش، بمیزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت میشود.
10- ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
11- مساحت دقیق اعیانی پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی ملاک عمل خواهد بود.

   
     
     

املاک ویژه
املاک قابل فروش